messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียบ ประวัติ ปราชญ์และประวัตติภมูิปัญญาท้องถิ่น
รายละเอียด : นายทองตา จันทะสิงห์ เป็นผู้มีวิชาความรู้ ในคัมภีร์ ไตรเวท พิธีกรรม จารีต ประเพณี ศิลปะวัฒนะธรรม และคติความเชื่อต่างๆให้สืบทอดต่อไปเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปในหมู่บ้านหรืออำเภอ
ผู้โพส : admin