องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติ sitemap
วันนี้ 148
เดือนนี้2,781
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)23,807
ทั้งหมด 169,789

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอเชิญผู้รับบริการหรือมาติดต่องานราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์!!!แนวความคิดของการจัดตั้ง "วันดินโลก" ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ประชาสัมพันธ์!!!การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562 ประจำปี2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
photo งานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ร่วมกับภาคีเครือข่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
photo เรื่อง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี มอบหมายให้ นายสุเพียร สมนา สสอ.หนองฮี และจนท.สสอ.หนองฮี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.เด่นราษฎร์ ผู้นำชุมชุม และทีมงาน อสม ร่วมประชาชนให้ความร่วมมือกระตื้อรือร้นกำจัดลูกน้ำ ค่า BI HI...
โครงการกองทุนขยะเพื่อนพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์!!!โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์!!!โครงการให้ความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมคณะผู้บริหาร ประธานสภา อปท. และพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนิลยุทธ หนองหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 0985854744
นายนิลยุทธ หนองหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 0985854744
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
folder หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
folder มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยนช์ทับซ้อน
folder มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ