messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้1,138
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)32,560
ทั้งหมด 228,227

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
!!ประชาสัมพันธ์ !! เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN.1
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ขอประชาสัมพันธ์!!!โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
การเปิดเผยรายงานการเงินประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ขอเชิญผู้รับบริการหรือมาติดต่องานราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประชาสัมพันธ์!!!แนวความคิดของการจัดตั้ง "วันดินโลก" ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประชาสัมพันธ์!!!การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
#แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่3 ประจำปี 2567
งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเหล็ก ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
#แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ (กรณีแทนตำแหน่งว่าง)
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
#แจ้งข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ วันที่ 26 เมษายน 2567 ⏱️⏱️เวลา 09:00-12:00 น. ✳️งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด✳️ ➡️องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้นำชุมชนทั้ง 13...
#แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ รณรงค์สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
#แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารหน่วยงาน
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
folder หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
folder มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยนช์ทับซ้อน
folder มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ