messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้1,138
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)32,560
ทั้งหมด 228,227

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์!!!โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ขอเชิญผู้รับบริการหรือมาติดต่องานราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประชาสัมพันธ์!!!แนวความคิดของการจัดตั้ง "วันดินโลก" ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์!!!การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562 ประจำปี2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ประจำปี 2567
ขอเชิญผู้รับบริการหรือมาติดต่องานราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปี 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการและเสนอแผนงาน โครงการฯรองรับภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหาระดับตำบล
โครงการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดชลบุรี
ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี มอบหมายให้ นายสุเพียร สมนา สสอ.หนองฮี และจนท.สสอ.หนองฮี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.เด่นราษฎร์ ผู้นำชุมชุม และทีมงาน อสม ร่วมประชาชนให้ความร่วมมือกระตื้อรือร้นกำจัดลูกน้ำ ค่า BI HI...
โครงการกองทุนขยะเพื่อนพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารหน่วยงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
folder หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
folder มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยนช์ทับซ้อน
folder มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ