messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
group สำนักปลัด
นายบัณฑิต ศิริสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0935257465
นางอัญชลี ดิษฐสุนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0985865590
นายวิชัย แย้มสรวล
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0849525034
นางสาววาสนา สุทธิขัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0871456430
นายสันติ ขันโอฬาร
นักทรัพากรบุลคล
โทร : 0898457246
ว่าที่ ร.ท. ทองพูน หม่องแฉ
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0876356530
นางสาวนรยา ปะทะหา
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 0945813947
นางบุษบากร หล้าก่ำ
ครู คศ.2
โทร : 0810707944
นายประกอบ สิทธิสรี
ครู คศ.2
โทร : 0860815578
นางหนูภัย รู้ยืนยง
ครู คศ.2
โทร : 0879443561
นางกาญจนา สองศรี
ครู คศ.2
โทร : 0890162273
นางสาวสุวนันท์ แผลงฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 0929098923
นางลำพูน ลำใย
ครู คศ.2
โทร : 0870424246
นางสาวมลิวัลย์ ผลอ้อ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุวิมล คูณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0878580986
นางบุญกมล ดีขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0895057787
นางสาวเบญจพร สิทธิศรีจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0870466337
นายสาคร ช้อยชด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0821050102
นายพิชิต แก่นนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0845364195
นายชุดชา ชมจุมจัง
พนักงานขับรถ
โทร : 0895773751
นายสง่า โต๊ะสิงห์
พนักงานขับรถ
โทร : 0871129859
นางสาวสุวิภา ศรีโนนม่วง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0636307387
นางสาวถวิกา ละออ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0621854636
นายนัฐวัฒน์ โกนจา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 0892226830
นายศรัณญู ภาษี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0953109227
นายอาทิตย์ สีสิลา
พนักงานขับรถ
โทร : 0986055810
นางสาวเบญจมาศ แผลงฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0878004007