ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อตู้เย็น 2 บานเปิด สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง