ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างแอสฟัลท์ติคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง