ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมูที่ 3 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงถนนลาดยางสายบ้านกอกแก้ว - หนองคูณ (กม.0+900) ระยะทางยาว 15.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง