ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาวางสายระบบไฟฟ้าเข้าสู่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง