ชื่อเรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.เด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : qsUy2HEFri82352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้