ผลสำรวจความพึงพอใจ (จำนวน 20 คน)
เพศ
ชาย
43%
หญิง
57%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
30%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
13%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
57%
อื่นๆ
0%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
77%
พอใจมาก
14%
ปานกลาง
5%
พอใจน้อย
5%
พอใจน้อยที่สุด
0%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
70%
พอใจมาก
20%
ปานกลาง
10%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
76%
พอใจมาก
14%
ปานกลาง
5%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
5%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
65%
พอใจมาก
20%
ปานกลาง
15%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
65%
พอใจมาก
12%
ปานกลาง
12%
พอใจน้อย
4%
พอใจน้อยที่สุด
8%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
70%
พอใจมาก
20%
ปานกลาง
10%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
70%
พอใจมาก
22%
ปานกลาง
4%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
4%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
63%
พอใจมาก
26%
ปานกลาง
11%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
74%
พอใจมาก
16%
ปานกลาง
11%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
74%
พอใจมาก
16%
ปานกลาง
11%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
74%
พอใจมาก
21%
ปานกลาง
5%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
74%
พอใจมาก
16%
ปานกลาง
11%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
68%
พอใจมาก
21%
ปานกลาง
11%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
74%
พอใจมาก
16%
ปานกลาง
11%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
68%
พอใจมาก
32%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
74%
พอใจมาก
16%
ปานกลาง
11%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
ข้อเสนอแนะ
พอใจมากที่สุด
74%
พอใจมาก
11%
ปานกลาง
16%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%