ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เริ่มจาก สวนนางมาลา พลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง