ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านหนองเหล็ก เริ่มจากที่นานางน้อย สีโท ถึง บ้านนางนาง อาจจันทึก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง