ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสี่แยกบ้านนายปัญญา ช้อยชด ถึงบ้านนางจันทร์ เทียมคำ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง