messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลเด่นราษฎร์ ดำเนินโครงการโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.เด่นราษฎร์ [15 กันยายน 2565]
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 [31 สิงหาคม 2565]
โครงการอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ [26 สิงหาคม 2565]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิเศษการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาระพึ่งพิง ประจำปี 2565 [25 สิงหาคม 2565]
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการดำเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน [24 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ [24 สิงหาคม 2565]
จัดอบรมโครงการการป้องกันและแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (การพัฒนาผู้นำเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น) [19 สิงหาคม 2565]
ทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องพ่นหมอกควัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ [18 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [12 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [12 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 41 - 50 (ทั้งหมด 128 รายการ)