messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ประจำปี 2567 [29 มีนาคม 2567]
ขอเชิญผู้รับบริการหรือมาติดต่องานราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปี 2567 [25 มีนาคม 2567]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการและเสนอแผนงาน โครงการฯรองรับภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหาระดับตำบล [15 มีนาคม 2567]
โครงการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 [12 มีนาคม 2567]
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดชลบุรี [5 มีนาคม 2567]
ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [21 กุมภาพันธ์ 2567]
นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี มอบหมายให้ นายสุเพียร สมนา สสอ.หนองฮี และจนท.สสอ.หนองฮี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.เด่นราษฎร์ ผู้นำชุมชุม และทีมงาน อสม ร่วมประชาชนให้ความร่วมมือกระตื้อรือร้นกำจัดลูกน้ำ ค่า BI HI... [21 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการกองทุนขยะเพื่อนพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 [16 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์!!!โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 [15 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์!!!โครงการให้ความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 [9 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 128 รายการ)