องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้นที่1 เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สมุดบัญชี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 043-030262

(โดย:น้ำฝน ภาภัคดี เขียนเมื่อ:20 มิถุนายน 2566)

ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สามารถติดต่อสอบ และยื่นเอกสารได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อยต.เด่นราษฎร์ รายละเอียด และเอกสาร เกี่ยวกับโครงการ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คุณสมบัติ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ 1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) 2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี 3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 4.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน 1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 4.อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง 4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 6. เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา) 7รณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา(สลิปเงินเดืออเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 โทร 043030262

(โดย:นายนธพล โกนจา เขียนเมื่อ:20 เมษายน 2566)

ขอใบอนุญาติรับรองสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารที่ต้องใช้ ในการยื่นคำขอ -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาประชาชนของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง -แบบแปลน ผังบริเวร รายการประกอบแบบ -หนังสือรับรองสุขาภิบาล นำเอกสารยื่นคำขอได้ที่ กองช่าง ชั้น 1 อาคาร อบต.เด่นราษฎร์ สอบถามรายละเอียด โทร 043-030262

(โดย:นางสาววิมลนันท์ วงค์ชนะ เขียนเมื่อ:20 เมษายน 2566)

การชำระภาษี

ท่านสามารถนำเอกสารที่ได้รับจาก อบต.เด่นราษฎร์มายื่นชำระได้ที่ กองคลัง อบต.เด่นราษฎร์ ชั้น 2 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์ 043-030262

(โดย:นายอภิชาติ ศรีสังข์ เขียนเมื่อ:20 เมษายน 2566)

ขอสอบถามเกี่ยวกับ การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ต้องนำเอกสารอะไรไปยื่นคำขอบ้าง ครับ

เอกสารที่ต้องใช้ ในการยื่นคำขอ -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาประชาชนของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง -แบบแปลน ผังบริเวร รายการประกอบแบบ -หนังสือรับรองสุขาภิบาล นำเอกสารยื่นคำขอได้ที่ กองช่าง ชั้น 1 อาคาร อบต.เด่นราษฎร์ สอบถามรายละเอียด โทร 043-030262

(โดย:นายมานะ สีเหลือง เขียนเมื่อ:21 มีนาคม 2565)

ขอสอบถามเกี่ยวกับ การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ต้องนำเอกสารอะไรไปยื่นคำขอบ้าง ครับ

เอกสารที่ต้องใช้ ในการยื่นคำขอ -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาประชาชนของผู้ขออนุญาติและเจ้าของที่ดิน -สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง -แบบแปลน ผังบริเวร รายการประกอบแบบ -หนังสือรับรองสุขาภิบาล นำเอกสารยื่นคำขอได้ที่ กองช่าง ชั้น 1 อาคาร อบต.เด่นราษฎร์ สอบถามรายละเอียด โทร 043-030262

(โดย:นายรังษี หมื่นขันข์ เขียนเมื่อ:11 มีนาคม 2565)

ขอสอบถามเกี่ยวกับการยื่นชำระ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ชำระผ่านช่องทางไหนบาง ต้องใช้เอกสารอะไรบาง ค่ะ

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ตามช่องทางนี้ ครับ 1.สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในใบแจ้งยอดได้ครับ ชำระแล้วยอดจะเข้าในระบบ เสร็จแล้วทาง อบต.เด่นราษฎร์จะนำส่งบัตรเสร็จให้ภายหลัง ครับ 2.สามารถนำใบชำระภาษี ติดต่อชำระได้ที่ กองคลัง ชั้น 2 อบต.เด่รราษฎร์ ครับ

(โดย:นางสาววิมลนันท์ วงค์ชนะ เขียนเมื่อ:11 มีนาคม 2565)

สอบถามเกี่ยวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สามารถติดต่อสอบ และยื่นเอกสารได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อยต.เด่นราษฎร์ รายละเอียด และเอกสาร เกี่ยวกับโครงการ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คุณสมบัติ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ 1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) 2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี 3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 4.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน 1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 4.อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง 4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 6. เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา) 7รณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา(สลิปเงินเดืออเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 โทร 043030262

(โดย:นางสุดารัตน์ โทขัน เขียนเมื่อ:10 มีนาคม 2565)

ขอสอบถามเกี่ยวกับการยื่นชำระ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ชำระผ่านช่องทางไหนบาง ต้องใช้เอกสารอะไรบางครับ.

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ตามช่องทางนี้ ครับ 1.สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในใบแจ้งยอดได้ครับ ชำระแล้วยอดจะเข้าในระบบ เสร็จแล้วทาง อบต.เด่นราษฎร์จะนำส่งบัตรเสร็จให้ภายหลัง ครับ 2.สามารถนำใบชำระภาษี ติดต่อชำระได้ที่ กองคลัง ชั้น 2 อบต.เด่รราษฎร์ ครับ

(โดย:นายอภิชาติ ศรีสังข์ เขียนเมื่อ:10 มีนาคม 2565)

สอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับการชำระภาษีให้นำเอกสารที่ได้รับแจ้งจาก อบต. เข้ามายื่นชำระได้ กองคลัง ชั้นที่ 2 ครับ.

(โดย:นายอภิสิทธิ วงค์ชนะ เขียนเมื่อ:22 มิถุนายน 2564)

10 รายการที่ดำเนินการแล้ว